Integritetpolicy

Din integritet är viktig för oss. Vår policy för behandling av personuppgifter är framtagen i syfte att presentera hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande personuppgiftslagstiftningen GDPR (General Data Protection Regulation). Integritetspolicyn gäller för alla kontakt med Huset på landet, så som besök på vår webbplats, kontakt med vår kundtjänst, kontoinnehav och orderbeställning.

Peronuppgiftsansvarig
Huset på landet (7405121455, Bussvik, 57295, Figeholm) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Huset på landets behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Vad är en personuppgift? 
All information som kan användas för att identifiera en enskild person definieras som en personuppgift. Det omfattar de mest grundläggande uppgifterna så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kundnummer men också uppgifter som orderhistorik, IP-nummer och annan information som på ett eller annat sätt kan härledas till en person. Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

När hanterar vi dina personuppgifter?
Vi samlar in och hanterar dina personuppgifter när du skapar ett konto, genomför ett köp, kontaktar vår kundtjänst, besöker vår webbplats eller väljer att ta del av våra nyhetsbrev. Informationen som vi samlar in behövs för att vi ska kunna hantera din beställning samt för att kunna ge dig bästa möjliga service.

Vilka personuppgifter hanterar vi vid beställning? 
Personuppgifter vi samlar in i samband med att ett köp genomför är följande:
•    Namn 
•    Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
•    Betalinformation (transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
•    Fakturabetalning (födelsenummer)
•    Kundnummer
•    Betalningshistorik
•    Orderhistorik
•    Orderinformation (exempelvis när en vara som beställts ska levereras till en annan adress) 
Dessa personuppgifter behandlas för att:
•    Kunna leverera beställning
•    Kunna utföra kreditkontroller
•    Hantera betalningar
•    Bekräfta att köparen innehar lagstadgade minimiålder för att genomföra köp online
•    Hantera returer, reklamationer och garantiärenden
•    Besvara frågor gällande order, sortiment m.m.

Vilka personuppgifter hanterar vi för den som väljer att skapa ett konto? 
Personuppgifter vi samlar in i samband att ett konto skapas i på i vår webbshop är följande:
•    Namn 
•    Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
•    Kundnummer
•    Användarnamn och lösenord
•    Köphistorik
•    Recensionshistorik
Dessa personuppgifter behandlas för att:
•    Ge inloggningsbehörighet
•    Kunna göra en identifikation
•    Upprätthålla korrekta och uppdaterade kontouppgifter
•    Göra det möjligt att följa köphistorik
•    Få del av produktrecensioner

Vilka personuppgifter hanterar vi för den som väljer bli kontaktat vi våra nyhetsbrev? 
Personuppgifter vi samlar in i samband att du väljer att motta våra nyhetsbrev är följande:
•    Namn
•    Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
•    Uppgifter om hur kunden använder vår webbplats och andra digitala kanaler
•    Användaergenererad data (exempelvis klick- och besökshistorik)
Dessa personuppgifter behandlas för att:
•    Skicka marknasföringserbjudande via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation
•    Kunna analysera hur företaget webbplats och dess sociala kanaler används
•    Testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster

Vilka personuppgifter hanterar vi vid kundtjänstärenden? 
Personuppgifter vi samlar in i samband ett kundtjänst ärende är följande:
•    Namn 
•    Kontaktuppgifter
•    Korrespondens med kunden
•    Uppgifter om köptidpunkt, ordernummer, fel/klagomål på produkt
•    Användaruppgifter för konto
•    Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvänlig för 
Dessa personuppgifter behandlas för att:
•    Kommunicera och besvara frågor gällande förfrågningar och klagomål från kunden
•    Kunna genomför identifikation gällande förfrågan och klagomål
•    Utreda klagomål och supportärenden

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter från? 
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
•    Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter 
•    Uppgifter om kreditvärdighet från kreditinstitut, banker eller upplysningsföretag 

Delning och överföring av personuppgifter 
I de fall när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra tjänster delar vi dina personuppgifter med andra företag som Huset på landet samarbetar med (s.k. personuppgiftsbiträden) när gäller distribution, transporter, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Huset på landets samarbetspartners ska uppgifterna behandlas i enlighet med Huset på landets instruktioner och för Huset på landets räkning samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Huset på landet har samlat in informationen. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. Utöver detta kan Huset på landet enligt lag vara tvingade att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (exempelvis polisen och skatteverket). 

Huset på landet strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Huset på landet rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Lagring av personuppgifter 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Rättigheter 
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre

- Rätt till tillgång 
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs, har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag (ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, lagringsperiod eller kriterierna för hur lagringsperiod fastställs, information om varifrån uppgifter har samlats in). Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

- Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga och irrelevanta personuppgifter.

- Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
•    Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
•    Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
•    Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för Huste på landet som väger tyngre.
•    Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
•    Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
•    Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
•    Personuppgifterna har samlats in från ett barn som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

- Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.
Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.
Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring . Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

- Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Om cookies
Personuppgifter kan samlas in när du använder blaelefant.se och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på blaelefant.se där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.
 
- Vad är en cookie?
Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.
 
- Varför använder vi oss av cookies?
Huset på landets webbplats använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. För att kunna använda på webbplats fullt ut behöver du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att vår webbplats inte kommer att fungera som avsett. 

Klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Huset på landet
Bussvik
57295 Figeholm
info@husetpalandet.se

Ändringar i policyn
Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. 

Senast uppdaterad 2018-05-24

Fri frakt över 200:-

Leverans inom 1-3 dagar

Trygga betalsätt